Latinska citat

Latinska citatLatinska citat och ordspråk är det riktigt många människor som har använt. Latin är inte ett språk som vi använder idag förutom det faktum att ord från språket fortfarande finns i medicinböcker och liknande. Det finns dock något med latin som fortfarande drar många människor mot detta fantastiska språk och kultur som har gett oss så mycket.

 • “Ab igne ignem” – Av eld kommer eld.
 • “Camera obscura ” – Mörkt rum.
 • “Beati pauperes spiritu” – Saliga äro de i anden fattiga.
 • “A dato” – Från denna dag.
 • “Omnia iura humanitatis” – All tillbörlig vänlighet.
 • “Mutatis mutandis” – Sedan det ändrats som bör ändras; med vederbörliga ändringar.
 • “Cogito ergo sum ” – Jag tänker alltså finns jag.
 • “Ad utrumque paratus” – Beredd på bådadera.
 • “Verius cogitatur Deus quam dicitur et verius est quam cogitur” – Gud tänks sannare än han sägs och är sannare än han tänks.
 • “Laudator temporis acti” – Lovprisare av den svunna tiden.
 • “Nil novi sub sole” – Intet nytt under sole.
 • “Trahit sua quemque voluptas” – Var och en följer sitt eget intresse.
 • “Sic transit gloria mundi” – Så förgår världens härlighet.
 • “Eureka” – Jag har funnit det.
 • “Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius” – Inget har sagts som inte sagts förut.
 • “Inter arma caritas” – Under krig barmhärtighet.
 • “Credo in unum Deum” – Jag tror endast på en Gud.
 • “Summum ius, summa iniuria.” – Högsta rätt, största orätt.
 • “A priori” – På förhand.
 • “Varium et mutabile semper femina” – Ett föränderligt och ombytligt väsen har kvinna alltid varit.
 • “Ora et labora” – Bed och arbeta.
 • “Medium tenuere beati” – Lyckliga de som håller medelvägen.
 • “Data” – Det som är givet.
 • “Si tacuisses, philosophus manisses” – Om du hade tigit hade du förblivit filosof.
 • “Necesse est multus timeat quem multi timent” – Många måste den frukta som många fruktar.
 • “Amicus curiae” – Vän av hovet.
 • “Do ut des ” – Jag ger för att du skall ge.
 • “Imprimatur” – Må tryckas.
 • “Pereant qui ante nos nostra dixerunt” – Förbannelse över dem som har sagt vad vi säger före oss.
 • “Actl labores jucundi” – Ljuv är mödans lön.
 • “Mea virtute me involvo” – Jag inhöljer mig i min dygd.
 • “Hominis mens discendo aliutur” – Lärdom är själens föda.
 • “Virtus est fugere, et sapientia prima stultitia caruisse” – Dygd är att undvika fel, och den högsta visheten är att vara fri från dumhet.
 • “Aqua vitae” – Livets vatten.
 • “Natura abhorret a vacuo” – Naturen skyr tomrummet.
 • “Noli turbare circulos meos! ” – Rubba inte mina cirklar!
 • “Simia est simia, eti msi aurea gestat insigna” – Apan förblir apa, även om hon prydes med gyllene smycken.
 • “Ille faciet” – Han skall göra det.
 • “Initum sapientiae timor domini” – Herrens fruktan är vishetens begynnelse.
 • “Advocatus Diaboli” – Djävulens advokat.
 • “Ubi bene, ibi patria. Ubi patria, ibi bene” – Där det är bra, där är mitt fosterland.
 • “Fortes fortuna adiuvat” – Lyckan står den djärve bi.
 • “Carpe diem” – Fånga dagen.
 • “Abusus non tollit usum” – Missbruket upphäver inte det rätta bruket.
 • “Ipsa scientia potestas est” – Själva kunskapen är makt.
 • “Qui iacet in terra non habet unde cadet – Den som ligger på marken kan inte störta ned därifrån.
 • “Cum grano salis” – Med en nypa salt.
 • “Miles gloriosus” – Den storskrävlande soldaten.
 • Flera latinska citat

 • “Favete linguis” – Vakta din tunga.
 • “Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus” – Bergen är i födslovånda, en löjlig råtta kommer att födas.
 • “Ab ovo” – Från ägget.
 • “Nulla dies sine linea” – Ingen utan ett penselstreck.
 • “Sine Cerere et Libero friget Venus” – Utan bröd och vin fryser kärleken.
 • “Non scholae sed vitae discimus” – Vi lär icke för skolan utan för livet.
 • “E Pluribus Unum” – En av många.
 • “Abiit, excessit, evasit, erupit” – Han har farit, försvunnit, undkommit, störtat iväg.
 • “Eloquentia corporis” – Kroppens vältalighet.
 • “Tempora mutantur, nos et mutamur in illis” – Tiderna förändras, och vi förändras med dem.
 • “Non est bonum esse hominem solum” – Det är icke gott att mannen är allena.
 • “Salve regina misericordiae” – Var hälsad, barmhärtighetens drottning.
 • “Actu tetigisti” – Du har slagit huvudet på spiken.
 • “Ut desint vires tamen est laudanda voluntas” – Fastän förmågan saknas bör dock viljan lovordas.
 • “Quotiens bonus atque fidus iudex honestum praetulit utili” – Hur ofta har inte den gode och trogne domaren föredragit det hedervärda framför det fördelaktiga.
 • “Et in Arcadia ego” – Även jag har varit i Arkadien.
 • “Quod licet lovi, non licet bovi” – Vad som är tillåtet för Jupiter är inte tillåtet för en oxe.
 • “Liber studiosus” – En fri student.
 • “Vincere scis, victoria uti nescis” – Segra förstår du, men ej attt utnyttja segern.
 • “Plenus venter non studet libenter” – Fylld mage studerar ogärna.
 • “Gloriantur et laetantur” – De känner stolthet och glädje.
 • “Ex officio” – Å tjänstens vägnar.
 • “Stultorum infinitus est numerus” – Dårarnas antal är oändligt.
 • “Acti labores jucundi” – Utfört arbete är behagligt.
 • “Manus manum lavat” – De ena handen tvättar den andra; den ene skojaren hjälper den andra.
 • “Consummatum est” – Det är fullbordat.
 • “Ad libitum” – Efter behag.
 • “Procul hinc, procul este, severae!” – Bort från mig, långt bort, ni hårdhjärtat kyska kvinnor!
 • “Custos morum” – Sedernas väktare.
 • “Nemo saltat sobrius, nisi forte insanit” – Ingen dansar nykter, såvida han inte är galen.
 • “Lapsus memoriae” – Ett minnesfel.
 • “Vera lex historiae veritas” – Historieskrivningens sanna lag är sanningen.
 • “Sed fugit interea, fugit irreperabile tempus” – Men däremedan flyr tiden, tiden som ingen kan ersätta.
 • “Raram facit mixturam cum sapientia forma” – Skönhet och visdom är sällan förenade.
 • “Ad extremum” – Till slut.
 • “Qui vicit non est victor nisi victus fatetu”r – Segrat har ingen förrän den besegrade erkänner segern.
 • “Caveat emptor” – Köparen må ta sig i akt.
 • “Vixi puellis nuper idoneus et militavi non sine gloria” – Jag har levat omyckt av flickorna och krigat inte helt utan ära.
 • “Annuit coeptis” – Han nickar instämmande.
 • “Bona fide” – I god tro.
 • “Praetera censeo Chartaginem esse delendam” – För övrigt anser jag att Khartago bör förstöras.
 • “Nec quicquam insipiente fortunato intolerabilius fieri potest” – Något odrägligare än en framgångsrik dumbom finns inte.
 • “Fiat lux” – Varde ljus.
 • “Non mihi, non tibi, sed nobis” – Inte för dig, inte för mig, men för oss.
 • “Litteris et artibus” – För vetenskap och konst.
 • “Multum, non multa” – Grundligt, inte mångahanda.
 • “Scire tuum nihil est nisi te scire hoc sciat alter? ” – Är din kunskap intet, om inte någon annan vet att du vet?.
 • Sista 25 latinska citat

 • “In tyrannos!” – Upp mot tyrannerna!
 • “Nunc vino pellite curas Cras ingens iterabimus aequor” – Driv nu iväg bekymren med vin, imorgon skall vi åter segla på vida havet.
 • “Ibid” – På samma plats.
 • “Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum” – Inget så absurt kan sägas att det inte har sagts av någon filosof.
 • “Alea iacta est” – Tärningen är kastad.
 • “Dubito hoc facere” – Jag tvekar att göra detta.
 • “Ad acta” – Till handlingarna.
 • “Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor” – Må en gång en hämnare uppstå ur mina ben.
 • “Dictum factum” – Sagt och gjort.
 • “Ad augusta per angusta” – Till triumf genom trångmål.
 • “Gutta cavat lapidem” – Droppen urholkar stenen.
 • “Dei gratia” – Med Guds nåd.
 • “In hoc signo vinces” – I detta tecken skall du segra.
 • “Ad omnia paratus” – Beredd till allt.
 • “Primus inter pares” – Den förste bland jämnställda.
 • “Maior e longinquo reverentia” – Vördnaden blir större på avstånd.
 • “In nihilum nil posse reverti” – Ingenting kan återgå till intet.
 • “Citius, alius, fortius” – Snabbare, högre, starkare.
 • “Auri sacra fames!” – Den förbannande törsten efter guld.
 • “Credite posteri” – Tro det, eftervärld!
 • “In memoriam” – Till minne.
 • “Qualis artifer pereo” – Vilken konstnär går icke i mig förlorad.
 • “Observandum sed non imitandum” – Bör observeras men inte efterliknas.
 • “Ad infinitum” – I det oändliga.
 • “Quidquid id est timeo Danaos et ferentes” – Vad det än är fruktar jag grekerna, även när de kommer med gåvor.

Det finns otroligt många olika latinska citat – faktiskt så många att denna lista hade kunnat vara 10 gånger så lång. Jag hoppas dock fortfarande att du kan använda dessa citat till något. Skulle det hända att du har ett citat på latin som du inte kan hitta här så ska du inte hålla tillbaka. Ta tag i tangentbordet och skriv in till mig. Då ser jag till så att jag lägger till citatet i den här listan.

Andra citat kategorier

Relaterade artiklar

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button